Ochrana osobních údajů / Data protection

V této kategorii nejsou žádné produkty.

Ochrana osobních údajů

 

Veškeré osobní údaje Kupujícího, které byly získány v souvislosti se smlouvou, jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů"). Po dobu trvání smluvního vztahu či před jeho uzavřením jsou osobní údaje Kupujícího zpracovávány v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů; jedná se tedy o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je Kupující, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh potenciálního Kupujícího, k němuž není zapotřebí souhlas Kupujícího.

 

Po ukončení smluvního vztahu zpracovává a uchovává Prodávající osobní údaje (písemnosti) Kupujícího v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, a to po nezbytně nutnou dobu pro dodržení právních povinností prodávajícího a z důvodu případných soudních a jiných sporů, k němuž také není zapotřebí souhlas Kupujícího. Prodávající prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje Kupujícího – fyzické osoby v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Prodávajícího nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s Prodávajícím, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Kupující – fyzická osoba vyjadřuje a poskytuje zaškrtnutím příslušné volby při uzavírání smlouvy souhlas dle zákona o ochraně osobních údajů s tím, že Prodávající je oprávněn shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje za účelem výzkumu trhu (jejich vyhodnocení), průzkumu spokojenosti kupujících, nabízení výrobků a služeb, provozování zákaznického portálu, telefonického kontaktu a zasílání obchodních sdělení a informačních materiálů k produktům a službám týkajících se prodávajícího. Osobními údaji kupujícího – fyzické osoby se rozumí zejména jméno, příjmení, adresa, datum narození, kontaktní spojení – zejména telefon a e-mailová adresa, bankovní spojení a další případné údaje uvedené ve formuláři při uzavírání kupní smlouvy. Zpracování osobních údajů je prodávající oprávněn provádět automatizovaně i manuálně vlastními zaměstnanci a zpracovateli (i v jiných státech v rámci EU). Ochrana osobních údajů kupujících - fyzických osob bude technicky a organizačně zabezpečena v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Požádá-li kupující - fyzická osoba o informaci o zpracování svých osobních údajů, prodávající mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá.

 

Kupující – fyzická osoba, který zjistí nebo se bude domnívat, že prodávající nebo zpracovatelé provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení, příp. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Tento souhlas uděluje Kupující na dobu trvání smlouvy a deseti let ode dne ukončení její platnosti. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou na adrese Prodávajícího uvedené v těchto obchodních podmínkách. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách Internetového obchodu.

 

Zaškrtnutím příslušné volby při uzavírání smlouvyKupující souhlasí se zasíláním adresných a individuálních oznámení, faktur, vyúčtování, zpráv, informací, obchodních sdělení, údajů týkajících se zákaznického portálu, potvrzení o doručení zpráv, výzev, upomínek a jiných sdělení ve věci smlouvy a dodávek zboží a souvisejících služeb jinou než písemnou formou, např. elektronickou poštou, SMS, prostřednictvím zákaznického portálu (např. vystavením na účtu kupujícího). Kupující může písemně požádat o opětovné písemné doručování a odvolat svůj souhlas.

 

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.